Skip to main content
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI w.

13 grudnia 2018 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku. W Konferencji wzięło udział ponad 24 osoby z 16 różnych jednostek naukowych.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Roberta Pązika, prof. nadzw. UR (Katedra Biotechnologii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski) pt.: Właściwości luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek tlenków mieszanych do zastosowań biologicznych. Drugim Gościem Honorowym Konferencji był dr Tomasz Andryszewski (Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), który zaprezentował temat pt.: Zjawisko samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz jako klucz do wytwarzania nowych struktur elektronicznych.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie zarówno tworzenia nanomateriałów, jak i wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu, rolnictwa oraz medycyny. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych i/lub posterów naukowych. Wydarzenie pozwoliło na wymianę wiedzy między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki, a także przyczyniło się do aktualizacji wiedzy z zakresu nanotechnologii.

Komitet Naukowy:
• Dr hab. Robert Pązik, prof. nadzw. UR., Katedra Biotechnologii, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Rzeszowski,
• Dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. UMCS, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Agnieszka Nawrocka, Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
• Dr hab. inż. Anna Łukowiak, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
• Dr inż. Marta Grodzik, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
• Dr inż. Michał Marzec, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
• Dr inż. Daniel Janczak, Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska,
• Dr Agnieszka Gajewicz, Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański,
• Dr Tomasz Andryszewski, Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
• Dr Karol Lemański, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
• Dr Marek Kopciuszyński, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET,
• Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych.

Patronat Medialny:
• Portal internetowy biotechnologia.pl,
• Portal internetowy MedTube.pl.